Telefony: 553 652 433, 553 650 760
E-mail: fokusopava@seznam.cz
Aktuality a základní informace o spolku, projekty, spolupráce, dokumenty, kontakty… Středisko pro osoby s duševním onemocněním a zdravotním postižením – Hradecká 16, Opava Centrum duševního zdraví Opava, Olomoucká 74, Opava Chráněná práce a pracovní uplatnění Nestátní zdravotnické zařízení – Ambulance klinického psychologa

Podpora samostatného bydlení

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Tato služba je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2022+, reg. číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_003/0000001.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Poslání služby

Posláním služby Podpora samostatného bydlení (dále jen PSB) je pomoci uživateli žít a udržet ho v jeho přirozeném prostředí.

Cíle služby

V rámci služby PSB se uživatelé učí zvládat či zdokonalovat se ve veškerých dovednostech potřebných k:

  • zajištění soběstačnosti při vedení domácnosti (praktický nácvik domácích prací, péče o vlastní domov a vlastní osobu)
  • využívání běžně dostupných míst a služeb uživatelem, kontaktu s přirozeným prostředím (podpora při nakupování, cestování běžnými dopravními prostředky, využívání služeb knihovny)
  • aktivnímu trávení volného času (kino, divadlo atd.)
  • vyšší samostatnosti v rozhodování a zvýšení sebevědomí uživatele logopedická cvičení, hospodaření s penězi)

Cílová skupina

Obecně:

Osoby se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci. Jde o situaci, v níž se lidé nacházejí, jestliže pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení, krizovou situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů, nebo z jiných závažných důvodů, nejsou fakticky schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani nijak zabezpečeny.

Dle typu zdravotního postižení:

OOsoby s dlouhodobým psychickým onemocněním a a osoby se zdravotním postižením a tyto osoby se sekundárním postižením (např. epilepsie), u nichž došlo k výraznému narušení psychických, sociálních a pracovních schopností.

Dle věku:

Osoby starší 16-ti let. Horní věková hranice je stanovena na 64 let.