Telefony: 553 652 433, 553 650 760
E-mail: fokusopava@seznam.cz
Aktuality a základní informace o spolku, projekty, spolupráce, dokumenty, kontakty… Středisko pro osoby s duševním onemocněním a zdravotním postižením – Hradecká 16, Opava Centrum duševního zdraví Opava, Olomoucká 74, Opava Chráněná práce a pracovní uplatnění Nestátní zdravotnické zařízení – Ambulance klinického psychologa

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace osob s duševním onemocněním a zdravotním postižením

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Tato služba je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2022+, reg. číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_003/0000001.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Poslání služby

Posláním Sociální rehabilitace (dále jen SR) je pomoci osobám naučit se trvale žít se svým zdravotním omezením a snížit riziko jejich sociálního vyloučení a naučit se vyřešit či zmírnit svou nepříznivou sociální situaci.

Cíle služby

Cílem sociální rehabilitace je získání, znovuobnovení a udržení sociálních návyků, schopností a dovedností uživatelů.

Cílem je:

 • uživatel posílil a obnovil komunikační dovednosti,
 • uživatel je samostatný a soběstačný,
 • uživatel posílil a obnovil kognitivní funkce,
 • uživatel navázal sociální kontakty, obnovil a upevnil kontakty s rodinou a přirozeným sociálním prostředím,
 • uživatel posílil sociální dovednosti potřebné k práci a pracovní návyky.

Cílová skupina

Dle typu zdravotního postižení:

 • osoby s chronickým psychickým onemocněním (psychotické a afektivní poruchy),
 • osoby ohrožené rozvojem chronického duševního onemocnění,
 • osoby s mentálním postižením (lehká a středně těžká mentální retardace),
 • osoby s jiným zdravotním postižením (např. epilepsie), u nichž došlo na základě tohoto onemocnění k výraznému narušení psychických, sociálních a pracovních schopností.

Dle věku:

Osoby starší 16-ti let. Horní věková hranice je stanovena na 80 let.

Obecně se jedná o lidi v nepříznivé sociální situaci, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením.

Rozsah poskytované služby:

 1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  1. Nácvik dovedností slouží k upevnění stávajících, nebo získání nových znalostí a dovedností potřebných k určité činnosti – v případě služby jde o takové činnosti, které jsou spojené se získáním nebo udržením zaměstnání, bydlení, vyřizování osobních záležitostí, cestování.
  2. Nácvik provádíme buď individuálně, nebo ve skupině.
 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím je vázáno převážně na problematiku získání, příp. udržení zaměstnání, bydlením a v navázání klienta na běžně dostupné služby.
  2. Zprostředkování může mít různý poměr aktivity na straně pracovníka a na straně uživatele. Volbu činíme po domluvě s uživatelem a se zřetelem na to, abychom ho na jedné straně nevystavili příliš velké zátěži a na straně druhé ho nečinili závislým na službě. Pod pojmem zprostředkování si tak můžeme představit:
   • tip na zdroj, kde lze získat informace,
   • předání propagačního materiálu (ať si ho sám prostuduje),
   • zjištění a předání ucelené a srozumitelné informace,
   • poradenství až návod, jak zvolenou veřejnou akci navštívit.
 3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  Jedná se o upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností potřebných pro získání nebo udržení zaměstnání, bydlení atd.
  1. 3.1. Výchovné činnosti
   1. mohou se týkat témat: společenské normy chování, hygiena, oblékání, péče o sebe, vztahy s druhými lidmi nebo komunikace v kontextu pracovního prostředí,
   2. příklady činností – „jít příkladem“, být autentický, nebát se uživatele citlivě upozorňovat na nevhodné vystupování (např. soukromá témata na pracovišti, úprava zevnějšku apod.), vést uživatele ke spolupráci se sociálním pracovníkem apod.
  2. 3.2. Vzdělávací činnosti
   1. Při poskytování služby používáme prvky nejrůznějších vzdělávacích metod, klasicky monologické, instruktážní, praktické nácvikové i situační,
   2. Primárním cílem vzdělávacích činností je předávání informací, které souvisí s procesem získání a udržení zaměstnání, bydlení nebo jsou potřebné k jejich udržení, takovým způsobem, aby to přispívalo udržení nebo zlepšení kvality života uživatele,
  3. 3.3. Aktivizační činnosti
   1. Uživatelé služeb jsou v důsledku svého onemocnění často sociálně izolováni, mnohdy neaktivní, bez práce a zájmů. Smyslem služby je aktivizovat uživatele k činnostem a naučit je aktivněji trávit svůj volný čas.
   2. Ačkoli je služba zaměřena především na problematiku zaměstnání, bydlení, a tak zdánlivě nesouvisí s problematikou volného času, nicméně opak je pravdou. Služba probíhá ve volném čase uživatele, a je nejenom aktivitou profesně vzdělávací, ale i zájmovou a aktivizační. Uživatel je službou inspirován k mnoha činnostem, které ho aktivizují, pečuje lépe o sebe, netráví čas v izolaci, komunikuje s kolegy, veřejnosti, zaměstnanci chráněných dílen apod.
   3. Dovedností, které uživatel získává jako profesní, můžou ve výsledku být i podnětem k smysluplnému a kreativnímu trávení volného času.
   Aktivizační činností mají jak individuální, tak i skupinový charakter.
 4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  1. Informovanost uživatelů o pracovně – právních vztazích, jejich právech, povinnostech v této oblasti, a praktických okolnostech spojených s nástupem do zaměstnání. Informovanost o právech a povinnostech v oblasti státní sociální pomoci, v jiných běžných sociálních událostech týkajících se například vlastnických práv nebo občanského soužití.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita ambulantní služby – 14 osob, okamžitá kapacita terénní služby – 6 osob.