Telefony: 553 652 433, 553 650 760
E-mail: fokusopava@seznam.cz
Aktuality a základní informace o spolku, projekty, spolupráce, dokumenty, kontakty… Středisko pro osoby s duševním onemocněním a zdravotním postižením – Hradecká 16, Opava Středisko pro osoby s mentálním postižením a zdravotním postižením – Hradecká 16, Opava Středisko pro osoby s duševním onemocněním, mentálním a zdravotním postižením – Vodní 173, Vítkov Chráněná práce a pracovní uplatnění Nestátní zdravotnické zařízení – Ambulance klinického psychologa PhDr. Ivana Strossová

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace osob s mentálním a zdravotním postižením

Projektje financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Tato služba je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2, reg. číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758.
Projektje financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.


Na středisku na Hradecké ulici poskytujeme službu sociální rehabilitace pro osoby s mentálním a zdravotním postižením, která slouží ke zlepšení kvality jejich života. Službu poskytujeme ambulantně a terénně v uvedené době.
Naši službu využívají lidé s různě těžkým mentálním postižením, proto se setkávají ve skupinkách tak, abychom mohli naplnit co nejlépe jejich přání a potřeby a mohli se jim věnovat i naprosto individuálně (např. na 1 pracovníka 1 – 2 klienti u lidí s těžkou mentální retardací).

Kombinace mentálního a tělesného postižení je velmi častá. Díky finančnímu daru firem Ostroj, a. s. a Trojek, a. s. jsme zakoupili nájezdy, díky kterým máme bezbariérový přístup do 1. patra. V současné době tedy můžeme poskytovat sociální rehabilitaci i lidem, kteří se pohybují s pomocí ortopedického vozíku či kočáru.


Lidé s lehčím mentálním postižením se rádi setkávají ve větší skupince, kde mohou poznat nové lidi, navázat nové kontakty. Sebeobslužné činnosti zvládají většinou sami a tak mají zájem především o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Důležitý je proces vytváření, nikoliv samotný výrobek.

Upevňování a rozvíjení hrubé motoriky:

 • práce na tkalcovském stavu
 • fyzická aktivita
 • sportovní odpoledne
 • aktivní muzikoterapie

Upevňování a rozvíjení jemné motoriky a koordinace:

 • práce s papírem např. výroba košíků z papíru
 • práce s pedigem např. výroba košíků
 • ruční práce (pletení , háčkování, vyšívání)
 • práce s bižuterním materiálem např. výroba náramků, náušnic či náhrdelníků
 • výroba mýdla z glycerinové hmoty
 • práce s přírodními materiály
 • práce s látkami
 • vytváření dekoračních předmětů

Upevňování psychických schopností:

 • Procvičování kognitivních funkcí (paměť, pozornost, koncentrace, myšlení, porozumění informacím, fantazie) formou her a cvičení. Jsou to např. křížovky, osmisměrky, Zentangle, práce s mandalami, skupinové hry na rozvoj pozornosti a koncentrace
 • Procvičování naučených dovedností čtení, psaní, počítání

Procvičení a posílení komunikačních dovedností:

 • Vyprávění ve skupině o tom, co kdo dělal o víkendu,
 • Povídání na vybrané nebo volné téma
 • Hry

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Kurz sociálních dovedností – výuková část (procvičování sociální inteligence, empatie, intuice)
 • Setkávání ve skupině lidí žijících v pobytových zařízení s těmi, kteří přicházejí ze svých vlastních domovů a povídání o odlišném a podobném (způsob života, zkušenosti)

Nácvik soběstačnosti a sociálního začleňování:

 • používání a poznávání peněz

Lidé s těžším mentálním postižením využívají především nácvik v sebeobslužných dovednostech, AAK, procvičování motoriky a koordinace.

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a činností vedoucích k sociálnímu začlenění:

 • Nácvik obsluhy běžných spotřebičů (varná konvice, pračka, mikrovlnná trouba, sporák
 • Nácvik péče o domácnost: vaření, chod kuchyně, údržba prádla, úklid v domácnosti
 • Nácvik vlastnoručního podpisu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Nácvik schopnosti využívat dopravních prostředků, především MHD
 • Nácvik a používání alternativních a augmentativních způsobů komunikace (obrázky, fotografie, gesta Makatonu a Znaku do řeči)
 • Nácvik práce s informacemi (sociální učení, sociální čtení)

Upevňování psychických schopností:

 • Procvičování kognitivních funkcí (paměť, pozornost, koncentrace, myšlení, porozumění informacím, fantazie) formou her a cvičení. Jsou to např. práce s mandalami, skupinové hry na rozvoj pozornosti a koncentrace, deskové hry

Upevňování a rozvíjení hrubé motoriky:

 • fyzická aktivita
 • sportovní odpoledne
 • aktivní muzikoterapie

Upevňování a rozvíjení jemné motoriky a koordinace:

 • práce s papírem např. výroba košíků z papíru
 • práce s pedigem např. výroba košíků
 • ruční práce (pletení , háčkování, vyšívání)
 • práce s bižuterním materiálem např. výroba náramků, náušnic či náhrdelníků
 • výroba mýdla z glycerinové hmoty
 • práce s přírodními materiály
 • práce s látkami

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Setkávání ve skupině lidí žijících v pobytových zařízení s těmi, kteří přicházejí ze svých vlastních domovů a povídání o odlišném a podobném (způsob života, zkušenosti)

S lidmi s těžkým postižením pracujeme jiným způsobem. Jsou to především metody, které jim umožňují, vzhledem k celkovému postižení, vnímat přítomnost druhého člověka přes fyzický kontakt, stimulaci smyslových orgánů a navazovat takto kontakt se svým okolím.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • metoda Bazální stimulace, hmatová stimulace, sluchová stimulace, optické (zrakové) podněty, čichová stimulace – aromaterapie, vibrační stimulace (i v rámci Bazální stimulace), různé druhy masáží (míčkování, kartáčování, olejová masáž, reflexní masáž)

Muzikoterapeutická relaxace:

 • rozvíjení, koordinace a hormonizace těla (uvolnění a používání svého těla)
 • zprostředkování kontaktu s okolím (navazování a prodlužování očního kontaktu, vokalizace – používání a rozvíjení hlasových projevů, smyslová stimulace)
 • upevňování a rozvíjení psychických a sociálních schopností a dovedností (pozornost, koncentrace, paměť)

V rámci terénní formy Sociální rehabilitace klientům pomáháme v kontaktu s vnějším prostředím:

 • návštěvy výstav a kulturních akcí, výlety
 • roznos pozvánek a letáků na kulturní a společenské akce
 • nácvik schopnosti využívat dopravních prostředků, především MHD
 • doprovod k lékaři, vyřizování osobních záležitostí na úřadech atd.
 • jednou z aktivit, která je součástí terénní formy poskytování služby je i doprovod při vyhledávání možných pracovních míst pro osoby s mentálním postižením
 • vyřizování osobních záležitostí
 • kurzy tance a společenského chování
 • kurzy sociálních dovedností (procvičování v terénu)

Muzikoterapeutická relaxace:

 • rozvíjení, koordinace a hormonizace těla (uvolnění a používání svého těla)
 • zprostředkování kontaktu s okolím (navazování a prodlužování očního kontaktu, vokalizace – používání a rozvíjení hlasových projevů, smyslová stimulace)
 • upevňování a rozvíjení psychických a sociálních schopností a dovedností (pozornost, koncentrace, paměť)

Procvičování dovedností, které vedou k sociálnímu začleňování:

 • nakupování
 • nácvik orientace ve vnějším prostředí
 • sociální učení


Tato služba byla podpořena v rámci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v MSK.

Projekt financován z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Poslání služby

Posláním Sociální rehabilitace (dále jen SR) je pomáhat uživatelům naučit se trvale žít se svým zdravotním omezením a v praktickém životě překonávat některé nepříznivé dopady omezení a snížit riziko sociálního vyloučení.

Cíle služby

Sociální rehabilitace je zaměřena na získávání, systematické znovuobnovování, procvičování a udržení sociálních návyků, schopností a dovedností.

Cílem je:

 • posílit komunikační dovednosti uživatele,
 • posílit a podporovat samostatnost uživatele,
 • posílit a obnovit kognitivní funkce,
 • poskytovat činnosti vycházející z potřeb uživatele, řešení obtížných či krizových situací,
 • podporovat při navazování sociálních kontaktů, při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou,
 • udržet a rozvinout schopnosti a dovednosti podporujících soběstačnost uživatele,
 • posílit sociální dovednosti potřebné k práci a pracovní návyky.

Cílová skupina

Obecně:

Osoby se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci. Jde o situaci, v níž se lidé nacházejí, jestliže pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení, krizovou situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů, nebo z jiných závažných důvodů, nejsou fakticky schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani nijak zabezpečeny.

Dle typu zdravotního postižení:

Osoby s dlouhodobým psychickým onemocněním a osoby s mentálním a kombinovaným postižením a tyto osoby se sekundárním postižením (např. epilepsie), u nichž došlo k výraznému narušení psychických, sociálních a pracovních schopností.

Dle věku:

Osoby starší 16-ti let. Horní věková hranice je stanovena na 80 let.