Telefony: 553 652 433, 553 650 760
E-mail: fokusopava@seznam.cz
Aktuality a základní informace o spolku, projekty, spolupráce, dokumenty, kontakty… Středisko pro osoby s duševním onemocněním a zdravotním postižením – Hradecká 16, Opava Centrum duševního zdraví Opava, Olomoucká 74, Opava Chráněná práce a pracovní uplatnění Nestátní zdravotnické zařízení – Ambulance klinického psychologa

Realizované projekty

Centrum duševního zdraví

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037Projekt realizuje MZ ČR v letech 2017 – 2021. Je financován z Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Prostřednictvím projektu dojde ke zprovoznění a pilotnímu ověření provozu 16 CDZ. Projekt respektuje principy Strategie reformy psychiatrické péče se zaměřením na zvýšení dostupnosti a kvality zdravotních služeb pro osoby s duševním onemocněním.

Více informací o projektu naleznete na stránkách www.cdzopava.cz

Více informací o reformě psychiatrické péče na stránkách www.refomapsychiatrie.cz


Pilotní projekt a vytvoření metodiky terénního multidisciplinárního týmu pro region Opava a Vítkov

Číslo projektu: CZ.11/MGS/005 - 1
Doba realizace: 1.5.2015 - 30.4.2016

Program CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví″ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014.

Vice informací o projektu naleznete ZDE.
Publikace "METODIKA MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU" ke stažení ZDE.


Projekt OP LZZ 2013 - 2015
"Zpátky do společnosti i do práce"

CZ.1.04/3.1.02/86.00037

Projekt financován z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt financován z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Popis projektu

Projekt je zaměřený na rehabilitaci a integraci chronicky duševně nemocných osob, které jsou dlouhodobě vyřazeny z trhu práce.

Výsledkem realizace projektu bude poskytnutí sociální rehabilitace cílové skupině a program postupné pracovní rehabilitace rozčleněný do jednotlivých aktivit s postupně narůstající náročností pro klienta a naopak snižující se podporou pracovníka. Vyústěním bude nástup klienta do práce.

Program pracovní rehabilitace podpoří zaměstnatelnost osob s duševním onemocněním, a tím pozitivně ovlivní jejich celkovou tíživou sociální situaci.

Osoby s duševním onemocněním a zdravotním postižením nemají v současné době možnost si vyzkoušet, zda zvládnou či nezvládnou práci, byť v chráněných podmínkách. Aktivity projektu by jim umožnily si toto bez jakýchkoliv závazků vyzkoušet. Při zvládnutí pracovní rehabilitace, či míst na zkoušku mohou být zaměstnáni jak v naší chráněné dílně, tak v jiných chráněných dílnách, i na nechráněném trhu práce. Při hledání práce mohou využít i nabízenou aktivitu – podpora při hledání zaměstnání.

Díky publicitě projektu je možné nenásilnou formou seznamovat širokou veřejnost s problematikou duševního zdraví a nemoci, odbourávat nepřiléhavé mýty. Dochází tak tímto způsobem ke zcela přirozenému a zároveň účinnému bourání bariér mezi oběma skupinami obyvatel.

Cíl projektu

Cílem projektu je integrace lidí s duševním onemocnění, zkvalitnění jejich života a překonání problému spojených s jejich nemocí. Klienti projdou postupně různými aktivitami, jejichž cílem je příprava na zaměstnání a následné pracovní uplatnění.

Cílová skupina

  1. osoby s primárním chronickým psychickým onemocněním
  2. osoby se sekundárním chronickým psychickým onemocněním (tj. vznikající následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkce mozku, nebo následkem somatického onemocnění, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení, kombinované poruchy)

Aktivity projektu

  • SOCIABILITA
  • PRACOVNÍ REHABILITACE
  • MÍSTA NA ZKOUŠKU
  • PODPORA PŘI VYHLEDÁVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

1. Posílení sociability

Posílení komunikačních „dovedností“ a sebejistoty v kontaktu s druhými lidmi- trénink kognitivních funkcí (pozornost, paměť, logika, myšlení).Rozvoj jemné a hrubé motoriky - práce s různým materiálem, výtvarné a pracovní činnosti např. výroba papírových košíků, věnců, barvení kamenů, výroba látkových tašek, náramků, náušnic z perliček. Umožnění navázání společenských kontaktů a nových přátelství - pořádáme sportovní akce, výlety. Účastníme se různých výstav, přednášek.

2. Pracovní rehabilitace

Je zaměřena na nácvik pracovních dovedností. Začínáme jednoduchou prací - kompletace výrobků, košíkářství, pletení z přírodních materiálů a pedigu, úklid, práce na zahradě. Postupně podle zájmů a schopností přecházíme ke složitějším činnostem.

3. Místa na zkoušku

Po zvládnutí pracovní rehabilitace klienti mají možnost nastoupit na místa, kde budou vykonávat jednoduchou manuální činnost např. kompletaci plastelíny, kolíčků, hraček. S účastníkem projektu se uzavírá smlouva. Za odpracovanou dobu náleží odměna ve formě stravenky.

4. Podpora při vyhledávání zaměstnání

V rámci této aktivity nabízíme Job klub - odborně vedený kurz, ve kterém se klienti naučí, jak si najít zaměstnání a udržet se v něm. Vytvoří si vlastní životopis, připraví se na konkurz, přijímací pohovor. Při hledání konkrétního vhodného pracovního místa pro účastníka projektu poskytujeme individuální podporu sociálního pracovníka. Nabízíme pracovní asistenci přímo na pracovišti při zaučení v potřebných dovednostech.