Telefony: 553 652 433, 553 650 760
E-mail: fokusopava@seznam.cz
Aktuality a základní informace o spolku, projekty, spolupráce, dokumenty, kontakty… Středisko pro osoby s duševním onemocněním a zdravotním postižením – Hradecká 16, Opava Centrum duševního zdraví Opava, Olomoucká 74, Opava Chráněná práce a pracovní uplatnění Nestátní zdravotnické zařízení – Ambulance klinického psychologa

Poslání, cíle a principy

Poslání organizace

Posláním FOKUS – Opava, z.s. je pomáhat lidem s chronickým duševním onemocněním, mentálním postižením a zdravotním postižením v návratu a uplatnění ve společnosti rozvíjením různých možností pro jejich pracovní a sociální rehabilitaci.

Cíl organizace

Jsme zde proto, abychom byli lidem na blízku, tam, kde žijí a v problémech, které prožívají. Mohou od nás očekávat podporu, porozumění, pomoc, doprovázení a zplnomocnění ke zvládnutí svých těžkostí a návratu k přijatelné kvalitě života.

Mezi naše cíle patří:

 • Být součástí fungující sociální sítě poskytujících služby lidem s duševním onemocněním a zdravotním postižením.
 • Podílet se kapacitou i nabídkou služeb na pokrytí poptávky v našem regionu – zřizujeme zařízení komunitní péče dle potřeby.
 • Vytvořit a trvale udržet kvalitní a profesionální prostředí s angažovaným týmem pracovníků.
 • Vytvořit uživatelům bezkonfliktní a podnětné prostředí k naplnění důstojného života.
 • Vést uživatele k samostatnosti a možnému osamostatnění.
 • Účinně pomoci uživatelům při naplňování jejich práv a zapojení do života společnosti mimo organizaci.
 • Zajistit uživatelům všestranný a obsahově vyvážený program vycházející z individuálních plánů.
 • Rozvinout a případně fixovat individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti uživatelů.
 • Podpořit samostatnost a vlastní aktivitu uživatelů v jejich volném čase.
 • Vyrovnání podmínek pro osoby s chronickým duševním onemocněním, mentálním a zdravotním postižením, tak, aby byly srovnatelné s podmínkami zdravého člověka.

Principy poskytování služeb v organizaci

 • Služba vychází z individuálních potřeb osob (vzhledem k jejich možnostem a schopnostem).
 • Podporujeme uplatňování klientovy vlastní vůle, která vede k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život.
 • Služba podporuje rozvoj samostatnosti osob a posiluje jejich sociální začleňování.

Zásady (principy) organizace

 • Dodržování a maximální naplňování práv uživatelů – uživatelé jsou v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, zařízení usiluje o vytváření podmínek, v nichž uživatelé služeb mohou svá práva naplňovat.
 • Respektování volby uživatelů – zařízení vytváří podmínky, v nichž se uživatelé služeb mohou cítit důstojně, rozhodovat se s porozuměním důsledků svého rozhodnutí.
 • Individualizace podpory (individualizovaná podpora uživatele) – služby jsou „šity na míru“ jednotlivých uživatelů. Každý uživatel má služby poskytovány na základě dohodnutých osobních cílů a plánů k jejich dosažení, tyto cíle i plány jsou pravidelně hodnoceny a pružně přizpůsobovány aktuální situaci.
 • Zaměření na celek – na situaci uživatele služeb se pohlíží v souvislostech, nikoli jen na dílčí aspekty (neznamená to poskytovat všechny služby jedním zařízením, ale zohledňovat celkovou situaci člověka při řešení jeho dílčích problémů a schopnost spolupracovat s ostatními organizacemi, institucemi, rodinou atd.).
 • Flexibilita – služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce a režimu zařízení.
 • Zapojování uživatele do spolurozhodování – uživatel se individuálně podílí na spolurozhodování o poskytovaných službách, o svém vlastním životě a poskytovatel mu k tomu aktivně nabízí možnosti, je respektován jeho názor.
 • Rovné podmínky pro všechny uživatele – systém sociálních služeb v organizaci dává všem stejné příležitosti a přistupuje spravedlivě ke všem skupinám uživatelů i k jednotlivým složkám služeb.
 • Zamezení sociálnímu vyloučení uživatele – poskytované služby směřují k zapojení uživatele do života ve společnosti, uživatel je podporován při využívání vnějších dostupných služeb.
 • Vnímání uživatele ve všech souvislostech – i když poskytované služby pokrývají jen část potřeb uživatele, jsou vždy plánovány a prováděny i s ohledem na ostatní požadavky a odlišnosti jednotlivých uživatelů, jejich rodinnou situaci, zájmy, vztahové sítě apod.
 • Řešení problémů na základní úrovni – jakýkoliv problém je vždy řešen nejbližším subjektem na daném místě a na nejnižší možné úrovni rozhodování a řízení, na které jej řešit lze.
 • Týmová spolupráce – profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.
 • Odpovědnost poskytovatele – role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociálních služeb jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností.
 • Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb – poskytovatel vytváří podmínky pro oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytovaných služeb.
 • Transparentnost při poskytování služeb – veškerá činnost poskytovatele je průhledná, je o ni zajištěna dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskusi, tak i veřejnou kontrolu.