Telefony: 553 652 433, 553 650 760
E-mail: fokusopava@seznam.cz
Aktuality a základní informace o spolku, projekty, spolupráce, dokumenty, kontakty… Středisko pro osoby s duševním onemocněním a zdravotním postižením – Hradecká 16, Opava Centrum duševního zdraví Opava, Olomoucká 74, Opava Chráněná práce a pracovní uplatnění Nestátní zdravotnické zařízení – Ambulance klinického psychologa

Sociální rehabilitace


Služba sociální rehabilitace bude poskytována do 31.12.2021.

Sociální rehabilitace osob s duševním onemocněním, mentálním a zdravotním postižením

Projektje financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Tato služba je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 3, reg. číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Poslání služby

Posláním Sociální rehabilitace (dále jen SR) je pomáhat uživatelům naučit se trvale žít se svým zdravotním omezením a v praktickém životě překonávat některé nepříznivé dopady omezení a snížit riziko sociálního vyloučení.

Cíle služby

Sociální rehabilitace je zaměřena na znovuobnovování, procvičování a udržení sociálních návyků a pracovních dovedností.

  • posílit komunikační dovednosti uživatele (povídání ve skupině, nácvik řešení konkrétních situací, komunikace pomocí fotografií, obrázků a znaků, bazální stimulace)
  • zlepšit soustředěnost a pozornost, (osmisměrky, přesmyčky, kvízy, postřehové hry)
  • obnovit myšlenkové a paměťové schopnosti (sada pro kognitivní tréning, stimulace smyslových orgánů)
  • rozvinout motoriku – hrubou a jemnou (výtvarné aktivity, rukodělné práce, práce s přírodním materiálem)
  • umožnit navázat sociální kontakty (výlety, exkurze, společenské akce)
  • udržet a rozvinout pracovní dovednosti (nácvik základních obecně platných a potřebných pracovních návyků)

Cílová skupina

Obecně:

Osoby se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci. Jde o situaci, v níž se lidé nacházejí, jestliže pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení, krizovou situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů, nebo z jiných závažných důvodů, nejsou fakticky schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani nijak zabezpečeny.

Dle typu zdravotního postižení:

Osoby s dlouhodobým psychickým onemocněním a osoby s mentálním a kombinovaným postižením a tyto osoby se sekundárním postižením (např. epilepsie), u nichž došlo k výraznému narušení psychických, sociálních a pracovních schopností.

Dle věku:

Osoby starší 16-ti let. Horní věková hranice je stanovena na 80 let.